Naturbruk

  • Facebook Social Icon

Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende
Opplæringen på VG1 omfatter fellesfag og programfagene naturbasert aktivitet, naturbasert produksjon og yrkesfaglig fordypning.
styrmannVG1-kurset naturbruk danner grunnlag for flere ulike VG2-kurs og dertilhørende fagbrev.
Hos oss kan elevene velge grønn eller blå variant av naturbruk.   


Fellesfag (12 timer/uke)

  • Norsk

  • Engelsk

  • Matematikk

  • Naturfag 

  • Kroppsøving

Programfag (17 timer/uke)
(Beskrivelse av programfagene, se nedenfor)

  • Naturbasert aktivitet

  • Naturbasert produksjon

Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke)   
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor eller læreplan for Kunnskapsløftet 

Totalt minimum 35 timer/uke    
 

Beskrivelse av felles programfag:

NATURBASERT AKTIVITET

Programfaget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter slik disse utøves i lokalt natur- og kulturlandskap. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere på et grunnleggende nivå aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter.

NATURBASERT PRODUKSJON
Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen norsk naturbruksproduksjoner etter instruks og under veiledning. I dette inngår stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser og foredling, drift og tjenesteyting. Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen teknikk og håndverk, og emner som tar for seg sammenhengen mellom yrkesutøvelse og natur- og arbeidsmiljø og det regelverket som berører dette, inngår i programfaget. For elever som har fiske og fangst som en av produksjonene, inngår grunnleggende sikkerhetsopplæring, som omfatter brannbekjempelse, redning, førstehjelp og omsorg for mennesker og miljø.

YRKESFAGLIG FORDYPNING
På VG1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.

Rektor: Pål Domben

Maritim avdelingsleder: 

Finn Hartvigsen
Tlf: 75 65 48 02/
41 23 92 25

Besøksadresser:
Leknes - Storgata 60

 


Epost: postvlv@vgs.nfk.no

Telefon 75 65 45 00

Org.nr: 974621169

 

 

Postadresse:

Postboks 23

8376 Leknes